Katedra sociologie

Moderní společnosti jsou nesmírně dynamické a dokonce se zdá, že se tempo jejich změny neustále stupňuje. Současná česká společnost není výjimkou. S tím, jak se společnost, v níž žijeme, mění, roste i naše potřeba těmto změnám rozumět, zachytit jejich podstatu a pochopit, kam se společnost bude ubírat v budoucnu. Potřebujeme lépe rozumět životu současného člověka jako člena sociálních skupin – rodin, komunit, měst, formálních i neformálních organizací, z nichž odvíjí svou osobní a skupinovou identitu. Potřebujeme lépe rozumět člověku ve všech jeho sociálních rolích jako lidské bytosti, tvůrci, občanu, voliči, zaměstnanci a spotřebiteli. Tato potřeba je v současné české společnosti zvýrazněna její nedávnou historií. Ta nebyla kontinuální, ale byla narušená řadou historických zlomů, z nichž ten poslední se odehrál před pouhými několika lety.

Sociologie je disciplínou, která hledá způsoby, jak na tuto přirozenou potřebu rozumět člověku a jeho sociálnímu jednání odpovídá. Na katedře pěstujeme sociologii ve všech jejích moderních podobách. Zvláště klademe důraz na vzdělání v sociologii a sociologické metodologii včetně aplikované statistiky a analýzy kvalitativních a kvantitativních dat. Vyučujeme ale i současnou a klasickou sociologickou teorii a věnujeme se i praktické a aplikované část oboru. Studenty vychováváme ke zdravé metodologické skepsi a paradigmatické toleranci. Sociologické vzdělání nabízíme v bakalářském i magisterském studiu. Bakalářské studium je organizováno v prezenční i kombinované formě.

V oblasti výzkumu naše zájmy sahají od široce – v anglosaské tradici – pojaté sociální demografie, která zahrnuje problematiku sociálních nerovností, sociální mobility, sociologii vzdělání, sociologii náboženství, sociologii rodiny, příbuzenství a životního cyklu, gender, sociologii města a sociologii zdraví, nemoci a medicíny, přes sociologii médií až po sociologii byrokracie, formálních organizací a profesí, sociologii veřejného mínění, soudobou i klasickou sociologickou teorii a historickou sociologii.

Na katedře v kolegiálním duchu koexistují a spolupracují výzkumníci preferující ve vlastní výzkumné práci nejrůznější metody sběru a zpracování dat – od kvantitativních sociologů preferujících statistické zpracování dat z velkých výběrových šetření, populačních registrů a kvantitativní obsahové analýzy mediálních obsahů přes etnografy pracující metodami zúčastněného pozorování a rozhovorů až zastánce kritické diskursivní analýzy a komparativní historické metody. Někteří členové katedry ve vlastní práci opakovaně produktivně využívali synergie vznikající kombinací různých metod sběru a analýzy dat, případně spolupracovali na projektech, které překračovaly tradiční metodologické bariéry.

Katedra sociologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni je poměrně mladou institucí – vznikla 1. 1. 2006. Mezi šesti sociologickými katedrami v ČR je (po Katedře sociologie v Hradci Králové) druhou nejmladší, chce však být katedrou, která bude kvalitou výuky i výzkumu úspěšně soutěžit nejen s dalšími oborovými katedrami v ČR, ale v celé Evropě.